Employment agreement with Steve Rai, dated September 23, 2019

Contract Categories: Human Resources - Employment Agreements
EX-10.7 9 ex107steveraipromoletter.htm EX-10.7 ex107steveraipromoletter
    08HN8D58JV V#V 04NQ>E78KV 0N8P8 V/4>V (84KV0N8P8 V 'FE<K4NOB4N>FEMV ,V4DVHB84M87VNFVF;8KVSFOV4VHKFDFN>FEVNFV'=?89V*>E4E6>4CV.;>68KVFEVN=8V&B46A&8KKSV )R86ON>P8VN84DV4NV&C46A&8JKSV->D>N87V &B46A&8JKS VJ8HFKN>E<VNFV&B46A&8KKSMV)R86ON>P8V'=4>JD4EVV '=>89V)R86ON>P8V.99?68KV 1=?MVF;8KV>E6FKHFK4N8MVN=8VN8KDMV4E7V6FE7>N>FEMVF9VSFOKVHK8P>FOMV8DHBFSD8ENV4<K88D8ENVQ>N=V &B46A&8KJSVFKV>NMV4;>C>4N8M V5SVQ=>6=VSFOVQ>BCV6FEN>EO8VNFV58V5FOE7 V 8R68HNV4MVMH86>9>64BBSV789>E87V 58CFQV 1=?MVF;8KV?MV54M87VFEVN=8V9FBBFQ>E<VN8KDMV4E7V6FE7>N>FEM$V  4 3FOJVHJFDFN>FEV>MV89986N>P8V.6NF58KVV# 5 3FOVQ?BBV6FEN>EO8VNFV58V8DHCFS87VFEV4VK8<OB4KV9OCBN>D8V54M>M 6 3FOKVN>NB8VQ>BBV58V'=>89V*>E4E6>4BV.9:>68K 7 3FOVQ>BCVK8HFKNVNFVN=8V)R86ON>P8V'=4>KD4EVV'=>89V )R86ON>P8V.;>68J 8 3FOVQ>CCV6FEN>EO8VNFVQFJAV9JFDV&B46A&8KJSMV24N8KBFFVBF64N>FEV +FQ8P8J V&B46A&8JKSVD4SV4NV>NM MFC8V7>M6K8N>FE V4HHF>ENV4EFN=8JVQFKAVBF64N>FEV>EVN=8V9ONOJ8 9 &C46A&8KJS MVMN4E74K7VQFKAQ88AV>MVV=FOKMV +FQ8P8JV SFOVQ?BBV58VK8IO>K87VNFV78PFN8 Q=4N8P8KVN>D8V?MVE868MM4KSVNFV6FDHB8N8VN=8VK8IO>K8D8ENMVF9VSFOKVHFM>N>FEVQ=>6=VD4SV8R6887 V=FOKMVH8KVQ88AV9KFDVN>D8VNFVN>D8 < 3FOKVHFM>N>FEVK8IO>K8MVSFOVNFV58V4P4>B45B8V9FKV5OM>E8MMVNJ4P8CVFEV4EV4ME88787V54M>M V9FKVN=8 H8J9FJD4E68VF9VSFOJV7ON>8MV0O6=VNK4P8BVD4SVP4JSV>EV9J8IO8E6SV4E7VD4SV>E6BO78V?EN8KE4N>FE4B 78MN>E4N>FEMV1=>MV>MVMO5@86NVNFV6=4E<8V54M87VFEV5OM>E8MMVE887M = 3FOV46AEFQB87<8V4E7V4<K88VN=4NV>EVFJ78KV9GJV&B46A&8KKSVNFVD88NV5OM>E8MMV78D4E7M &B46A&8JKSVD4SV?EV>NMVMFC8V7>M6J8N>FEVDF7>9S V6=4E<8VJ87O68VFKV477VNFVSFOJV7ON?8MV4E7 K8MHFEM>5>C>N>8MV9KFDVN>D8VNFVN>D8   4 3FOKV5?Q88ABSV54M8VM4C4KSVQ>CCV58V!V'%(V V'%(V4EEO4C?T87 VH4>7V5>U Q88ACSVP>4V7>J86NV78HFM>NVC8MMVH4SJFCBV787O6N?FEMVK8IO>J87V5SVB4Q       ?#.*;(56*7>?<(/:(?%67?$%8(4-23?"07& +2?&1&'&?! ? ?? 9(,??? ? ? )=??? ? ?


 


 
  4 S[S94[T;F4[YHUL[4FJBHYF4GT[W;T9[B02@4MLY[240R4R[0GY[V020S;HG[S90T[YHU[90V4[S0@4G[;G 4X24RR[H6[S90S[W9;29[YHU[90V4[022MU43[SH[30T4[W;BC[14[343U2T43[6MHF[0GY[HUTRT0G3>G7[;G2HF4 HW43[SH[YHU 6 S[T94[S;F4[H6[24RR0S;HG[H6[YHUM[4FJCHYF4GS[6HL[0GY[M40RHG[YHU[0M4[M4KU<L43[TH[0G3[07L44[TI M4SULG[0CC[C02@4LMZ[JMHJ4OY[;G2BU3>G7[4KU;JF4GS[34V;24R[HL[;G6HMF0T;HG[;G[W90T4V4M[6HLF[>T >R[RSHL43      0 SS02943[0R[,2943UC4[[SH[S9;R[JMHFHS=HG[B4SS4L[;R[S94[B02@4LMY[+4RTL;2T;V4[HV4G0GT[ 334G3UF[S94[+ [R[0[2HG3>T;HG[H6[0224JT;G7[T9;R[JMHFHS;HG[YHU[07L44[SH[R;7G[0G3[14[ 1HUG3[1Y[0BB[H6[T94[S4MFR[0G3[2HG3>T>HGR[H6[S94[+ 1 -90T[0R[0[R4G>HL[5FJCHZ44[YHU[W;BB[14[2HGR>34M43[0[M4RSL>2T43[>GR;34L [0G3[W>BB[14[RU1?42S[TH[ 24LS0;G[M4RTM;2T;HGR[>G[M4B0T>HG[TH[S94[JUM290R4[0G3[R0B4[H6[B02@4MMZ[RTH2@ [/HU[F0Y[0BRH[14[ RU1?42T[TH[24P0>G[M4JHLT;G7[M4KU>M4F4GSR [ *C40R4[M464L[TH[T94[C02@4MMY["GR>34M[-M03;G7[*HC>2Z[ 6HL[FHM4[;G6HMF0T;HG  0 C02@4LLY[90R[0G[022HFFH30S;HG[JMH24RR[0G3[JHB;2;4R[>G[JC024[0G3[JMHV;34R[ 022HFFH30T>HGR[6HM[4FJCHY44R[W;S9[3;R01>B;S;4R [#6[YHU[M4KU>M4[0[RJ42;6>2[022HFFH30S;HG[ 1420UR4[H6[0[3>R01;B>TY[HM[F43>20B[G443[ JC40R4[2HGS02S[!UF0G[+4RHUL24R[0S 1E02A14NQ2HF[RH[T90T[T94[022HFFH30T;HG[JMH24RR[20G[147;G[022HM3>G7CY CC[HS94L[S4LFR[0G3[2HG3>T;HGR[H6[ZHUM[4FJBHZF4GS[07M44F4GSR[W>T9[C02@4LMZ[30S43[$UBY[[ [ 0G3[$0GU0LY[[ [2HGT>GU4[SH[7HV4MG[YHUL[4FJCHYF4GS [ -H[2HG6>LF[YHUM[0224JT0G24[H6[T9;R[G4W[JHR>S;HG[JB40R4[R>7G[14CHW[0G3[L4TUMG[HG4[2HJZ[TH[ );S0[.9;T4 #VY[HG[HM[146HM4[,4JT4F14M[[ [ ,;G24L4BY[ &% ++/['#[ #[2HG6;MF[T90S[#[90V4[M403[0G3[UG34LRSHH3[S94[01HV4[0G3[0224JT[T9;R[G4W[JHR;S;HG[ 224JS43[  ,0TW;G34M[+0;[    N*:5J1AD6EMN K2;I2N$,DFN+-F3B8>?N)<G.C7@N".=.0/N('N#!NN H29NN%NN N N 4LNN&N NN N


 
 4=PT=M:=RZ Z"Z 49TWDN<=RZ  29DZ Z '=9RZ  5CDSZI=TT=RZDSZTOZ;ON>DRMZTC9TZDNZ;ONN=;TDONZWDTCZYOURZ=MPIOYM=NTZ:YZ%I9;H%=RRYZ-DMDT=<Z %I9;H%=RRY Z*ZC9V=Z9PPROV=<ZTC=Z>OIIOWDNBZR=;OMM=N<9TDONZ SU:G=;TZTOZTC=ZT=RMSZS=TZOUTZ:=IOW#Z $   $SZ(X=;UTDV=Z &C9DRM9NZZ &CD=>Z(X=;UTDV= /@D;=RZ +ZC9V=Z9PPROV=<Z9ZR=;OMM=N<9TDONZTC9TZYOUZP9RTD;DP9T=ZDNZTC=Z%K9;H%=RRYZ-FMDT=<Z(QUDTY *N;=NTDV=Z1J9NZ TC=Z1K9N ZWDTCZ9Z5%346ZBR9NTZWDTCZ9ZV9IU=ZO?Z Z640Z5C=Z9;TU9IZNUM:=R O>Z 5%246SZ 9W9R<=<Z WDIKZ :=Z <=T=RMDN=<Z DNZ 9;;OR<9N;=Z WDTCZ %K9;H%=RRYSZ 1OID;YZ ONZ )R9NTDNB (QUDTYZ$W9R<SZ:YZ;ONV=RTDNBZTC=Z 64Z<OII9RZV9IU=ZDNTOZ9ZNUM:=RZO?Z5%246SZ:9S=<ZONZTC= ;IOSDNBZPRD;=ZO?Z%I9;H%=RRYSZ;OMMONZSC9R=SZONZ.84(ZONZTC=ZBR9NTZ<9T=Z9N<ZROUN<=<Z<OWNZTO N=9R=STZ 5%246Z WCOI=Z NUM:=RSZ ONIY Z5C=ZBR9NTZ WDIJZ :=ZM9<=Z ONZTC=Z N=XTZ 9V9DI9:I=ZQU9RT=RIY BR9NTZ<9T=Z DNZ9;;OR<9N;=ZWDTCZ TC=Z 1OID;YZONZ )R9NTDNBZ(QUDTYZ$W9R<SZ 5C=Z SP=;D?D;Z T=RMSZ 9N< ;ON<DTDONSZ O>Z 9NYZ 5%246SZ BR9NT=<Z WDKIZ :=Z BOV=RN=<Z :YZ TC=Z 1J9NZ 9N<Z TC=Z 5%246Z 9W9R< 9BR==M=NTZR=J9TDNBZTOZ9NYZSU;CZBR9NT $.' %    $SZ (X=;UTDV=Z &C9ERM9NZ Z &CD=? (X=;UTDV=Z />?D;=RZ ,Z C9V=Z 9PPROV=<Z ?ORZ YOUZ TOZ P9RTD;DP9T=Z DNZ TC=Z %I9;H%=RRYZ -DMDT=<Z (QUDTY +N;=NTDV=Z1I9NZ TC=Z1I9N ZWDTCZ9Z1%246ZBR9NTZWDTCZ9ZV9JU=ZO?Z Z640Z5C=Z9;TU9IZNUM:=R O?Z 1%246SZ 9W9R<=<Z WDTCZ :=Z <=T=RMDN=<Z DNZ 9;;OR<9N;=Z WDTCZ TC=Z 1OID;YZ ONZ )R9NTDNBZ (QUDTY $W9R<SZ:YZ;ONV=RTDNBZTC=Z9:OV=Z64Z<OII9RZV9KU=ZDNTOZ9ZNUM:=RZO>Z1%246SZ:9S=<ZONZTC=Z;IOSDNB PRD;=Z O>Z %J9;H%=RRY SZ ;OMMONZ SC9R=SZ ONZ .84(Z ONZ TC=Z BR9NTZ <9T=Z 9N<Z ROUN<=<Z <OWNZ TOZ TC= N=9R=STZ 1%246Z WCOI=Z NUM:=RSZ ONIY Z5C=Z 1%246SZ WDIIZV=STZ =NTDR=KYZ P9RTD9IKYZ ORZ NOTZ 9TZ 9II :9S=<Z ONZ %I9;H%=RRY SZ $NNU9IZ /P=R9TDONZ 1I9NZ $/1 Z 5OT9IZ 4O>TW9R=Z 9N<Z 4=RVD;=SZ 2=V=NU= 9TT9DNM=NTZ9N<ZTC=ZTCR=SCOI<ZO>Z9ZPOSDTDV=Z/P=R9TDNBZ,N;OM=ZDNZTC=ZN=XTZ>DS;9JZY=9RZ9>T=RZTC=ZBR9NT <9T=Z 9SZ<=>DN=<ZDNZTC=Z1%246Z9W9R<Z9BR==M=NT Z5C=ZBR9NTZWDLIZ:=ZM9<=ZONZTC=ZN=XTZ9V9DJ9:I= QU9RT=RIYZBR9NTZ<9T=ZDNZ9;;OR<9N;=ZWDTCZTC=Z1OID;YZONZ)R9NTDNBZ(QUDTYZ$W9R<SZ5C=ZSP=;D>D;ZT=RMS 9N<Z;ON<DTDONSZ O>Z 9NYZ 1%246SZ BR9NT=<Z WDJIZ :=Z BOV=RN=<Z:YZ TC=Z 1I9NZ 9N<Z TC=Z1%246Z9W9R< 9BR==M=NTZR=I9TDNBZTOZ9NYZSU;CZBR9NT 8OURSZSDN;=R=JYZ (X=;UTDV=Z&C9DRM9NZZ&CD=>Z(X=;UTDV=Z/AD;=RZ      ;!.)8%13*5:;8&.7%;#45;"#5'2,00; .6#2+0;#/#$#; ; 5',;-; ; ; (9;; ; ;